Home

Konsultacje / Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy przeznaczona dla osób doświadczających trudności w radzeniu sobie z wymaganiami dnia codziennego, przeżywających kryzys adaptacyjny bądź rozwojowy, doświadczających dyskomfortu psychicznego lub utraty równowagi psychicznej. To również forma pomocy dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia poprzez lepsze zrozumienie natury doświadczanych trudności oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie.
Poradnictwo psychologiczne ma formę od jednego do kilku spotkań których celem jest pomoc klientowi w ustaleniu strategii radzenia sobie z aktualnymi trudnościami poprzez identyfikację trudności i potrzeb, analizę zasobów ale także czynników mogących przeszkadzać w wyjściu z trudnej sytuacji.

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia mającą na celu ulgę w cierpieniu poprzez zmianę funkcjonowania klienta. Przeznaczona jest dla osób doświadczających trwałych trudności wynikających z problemów emocjonalnych lub osobowościowych. Psychoterapia polega na celowym i zaplanowanym oddziaływaniu psychologicznym na osobę doświadczającą różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, lękowych, zachowania czy osobowości. Oddziaływania te prowadzą do zmiany w sposobie funkcjonowania, zachowania, myślenia czy przeżywania tak aby klient mógł lepiej adaptować się do wymagań życia, poczuł ulgę emocjonalna, podniósł jakość swojego życia. Psychoterapia jest dostosowywana za każdym razem do indywidualnych potrzeb klienta.
Proces psychoterapii rozpoczyna się do kilku (ok. 3) spotkań konsultacyjnych mających na celu określenie trudności z jakimi zmaga się klient, jego potrzeb i oczekiwań co do wyników terapii. W tym czasie również zawierany jest tzw. kontrakt terapeutyczny, w którym wspólnie z klientem uzgadniam zasady pracy terapeutycznej: cel i metody pracy, częstotliwość spotkań, kwestie płatności.

Coaching

Coaching zgodnie z definicją International Coach Federation (ICF) jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Ja wolę określać coaching jako proces zamiany marzeń w realne cele.
Coaching może dotyczyć różnych sfer życia klienta: sfery zawodowej, biznesowej, życia prywatnego czy relacji interpersonalnych. Proces przebiega w oparciu o potencjał klienta, jego naturalne umiejętności i zasoby. Celem coachingu jest zwiększenie świadomości klienta, przejęcie przez klienta odpowiedzialności za swoją przyszłość, zwiększenie efektywności podejmowanych działań.
Proces coachingowy składa się przeciętnie z 6 – 10 sesji, które trwają ok. 1,5 godziny i odbywają się nie częściej niż raz na 3 tygodnie.